Koperhoek 72d
3162 LA Rhoon
Nederland

010 8200008info@aplusbeveiliging.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN LEVERING, BEVEILIGINGSINSTALLATIES E.D.

 

Voor bedrijven:Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB) 2007

Voor consumenten: Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) 2016

 

1.Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen de rechtsvoorwaarden tussen aanvrager en opdrachtgever enerzijds en opdrachtnemer/aanbieder, hierna te noemen. De A+ beveiliging BV, nader te noem A+ anderzijds.

Zij maken deel uit van de aanbieding/overeenkomst. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk, vanwege de directie van A+ te worden vastgelegd. Het personeel van A+ is tot deze vastlegging niet bevoegd.

 1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn eigendom van A+ en mogen zonder toestemming dezes niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
 3. Uitsluitend aan schriftelijk door A+ bevestigde opdrachten kunnen rechten worden verleend.
 4. Alle transacties zullen vallen onder Nederlands recht.
 5. De levertijd gaat in op de datum van de schriftelijke aanvaarding van de opdracht.
 6. Bij opgegeven levertijd worden tussentijdse wijzigingen, overmacht en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
 7. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op wijziging van de betalingsvoorwaarden, korting of schadevergoeding, noch op het intrekken van de opdracht c.q. het ontbinden van de overeenkomst
 8. A+ draagt zorg voor het goed functioneren van de installatie op het moment van aflevering. A+ is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet functioneren, waardoor ook veroorzaakt. De installatie wordt geacht te zijn opgeleverd indien zij geheel bedrijfsklaar ter beschikking van de opdracht- gever is gesteld.
 9. Na oplevering garandeert A+ de goede werking alsmede de deugdelijkheid van materialen van de constructie tot 12 maanden na de oplevering.
 10. De garantie vervalt indien:

– Er sprake is van onoordeelkundig gebruik van de installatie

– Indien de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met de bestemming.

– Indien de gebreken een gevolg zijn van de deugdelijkheid van de door de opdrachtgever ingebrachte middelen.

– Indien door anderen dan A+ of namens deze, werkzaamheden aan de installatie zijn uitgevoerd.

 1. Indien tijdens de garantieperiode door of namens A+ onderdelen worden vervangen, worden de vervangen onderdelen eigendom van A+ voornoemd.

Reclames ter zake gebreken gedurende de garantieperiode dienen zodra deze gebreken aan het licht komen schriftelijk bij A+ te worden ingediend.

 1. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen -nodig voor de uitvoering van de opdracht – ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever m.b.t. deze goederen de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schade van welke aard dan ook. Indien e.e.a. het gevolg is van aantoonbare nalatigheid van de zijde van A+ komt het vorenstaande te vervallen.
 2. Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan de betalingsverplichting jegens A+ uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven alle aangevoerde/gemonteerde goederen eigendom van A+
 3. Betaling van het factuurbedrag dient binnen veertien dagen van de factuur te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, behoudt A+ zich het recht voor, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag de wettelijke toegestane rente in rekening te brengen. Tevens zullen ten laste van de opdrachtgever die in gebreke blijft alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, welke betrekking hebben op de vordering, vallen en zonodig rechtens worden verhaald.
 5. A+ is gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst een opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden in een of meer van de navolgende gevallen:

– Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn.

– Indien de opdrachtgever failliet wordt verklaard of indien aan hem surseance van betaling wordt verleend.

– In geval van het stilliggen of liquidatie van de vennootschap van zowel de opdrachtgever als A+

 1. In geval van ontbinding is A+ gerechtigd terstond betaling te verlangen van alle reeds op het werk aangevoerde materialen ongeacht al dan niet verwerkt zijn en de reeds door of namens A+ verrichte werkzaamheden, alsmede voor schaden kosten interest en een redelijk deel van de door haar gederfde winst.
 2. A+ is niet aansprakelijk voor enige schade  tengevolge van het niet of niet afdoende functioneren van de geleverde materialen of onderdelen daarvan, ongeacht de oorzaak.

Evenmin is A+ aansprakelijk voor enige schade welke ontstaat door het falen of niet ingrijpen door politie en/of brandweer dan wel enige andere dienst.

De opdrachtgever vrijwaart A+ tegen eventuele vorderingen van derden in deze.

VOORWAARDEN VOOR EEN SERVICE- EN ONDERHOUDSCONTRACT

 1. Gedurende de looptijd van het contract zal de installatie zoveel maal als schriftelijk is overeengekomen worden gecontroleerd op een juiste werking. Indien nodig zal de installatie werden bijgesteld terwijl tevens naar behoefte preventief onderhoud zal worden verricht.
 1. De onder punt 1 genoemde onderhoudswerkzaamheden vinden plaats gedurende de normale werkuren op werkdagen. De bezoektijden worden door A+ vooraf bepaald en ter kennis van de opdrachtgever gebracht. Eventuele afwijkingen van de bezoektijden welke op verzoek van de opdrachtgever doorgang vinden kunnen als extra kosten in rekening worden gebracht.
 1. Onverminderd het vorenstaande geldt dat additioneel gewenste service en/of eventuele reparatie buiten dit onderhoudscontract vallen tenzij bedoelde werkzaamheden gering van aard zijn en gelijktijdig met het overeengekomen onderhoud kunnen plaatsvinden danwel hiervoor in de plaats treden, zulks naar oordeel van A+
 1. Uit het onderhoudscontract ontstaat geen andere onderhouds en/of garantieverplichting dan die welke uitdrukkelijk in de voorafgaande artikelen zijn vermeld, tenzij met beider goedvinden schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. De opdrachtgever verplicht zich A+ de gelegenheid te bieden de uit het contract voortvloeiende werkzaamheden ongestoord en volledig uit te voeren.
 1. De opdrachtgever verplicht zich er zorg voor te dragen dat elke gemelde storing op een afdoende wijze wordt gedemonstreerd danwel wordt omschreven.
 1. Indien gedurende de looptijd van het contract door anderen dan A+ of namens deze, werkzaamheden aan de installatie worden verricht, zullen, indien deze werkzaamheden extra onderhoud of reparatie tot gevolg hebben, de hieraan verbonden kosten onverkort in rekening worden gebracht.
 1. De aan het contract verbonden kosten zijn steeds bij vooruitbetaling verschuldigd, Indien de opdrachtgever in deze in gebreke blijft zullen alle verplichtingen onzerzijds worden opgeschort totdat de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt behoudt A+ zich te allen tijde het recht voor het contract te ontbinden zonder dat hierbij van enige gerechtelijke tussenkomst sprake is.
 1. De prijzen van de lopende contracten kunnen worden verhoogd op grond van gewijzigde externe factoren, waaronder nadrukkelijk worden begrepen wijzigingen in de belastingen, lonen en/of sociale lasten, brandstofprijzen.
 1. Service en onderhoudscontracten worden steeds aangegaan voor een looptijd van tenminste 5 jaar, tenzij anders overeengekomen. Opzeggingen dienen tenminste drie maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk aan A+ te zijn bevestigd. Indien er geen sprake is van bovengenoemde opzegging wordt het contract telkenjare stilzwijgend met één jaar verlengd.
 1. In geval het object waarbinnen de te onderhouden installatie is ondergebracht op een dusdanige wijze is beschadigd of vernield dat A+ in alle redelijkheid zijn taak niet meer kan uitvoeren zal het overeengekomen contract met onmiddellijke ingang een eind nemen.
 1. Na afloop van elke overeengekomen service of onderhoudsbeurt zal vanwege A+ aan de opdrachtgever of zijn plaatsvervanger een servicerapport worden overlegd. De opdrachtgever verplicht zich op bedoeld rapport te (doen) aangeven of de verricht werkzaamheden al dan niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
 1. A+ is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of behoorlijk functioneren van de installatie door welke oorzaak dan ook. Evenmin is A+ aansprakelijk voor enige schade welke ontstaat ten gevolge van enige handeling of nalatigheid van diens personeel of anderen bij de uitvoering van de verbintenis ingeschakelde personen.

De opdrachtgever vrijwaart A+ tegen eventuele vorderingen van derden in deze.

ALGEMENE VOORWAARDEN MELDKAMERDIENSTEN

Definities:

Securitas Alert Services Nederland B.V.: de besloten vennootschappen Securitas Alert Services B.V., Alert TeleServices B.V.; en haar werkmaatschappijen, hierna te noemen Alert. Diensten en/of werkzaamheden: alle vormen van dienstverlening op het gebied van meldkameractiviteiten en telefonische doorschakelservice. Partijen: de vennootschappen van Securitas Alert Services Nederland B.V. en haar werkmaatschappijen en de Abonnees en/of Opdrachtgever(s).

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van Alert en alle door Alert gesloten overeenkomsten of verrichte handelingen met betrekking tot de aansluiting van de doorschakelen/of alarmapparatuur van de Abonnee en/of Opdrachtgever op de telefoon- en/of alarmcentrale van Alert.

1.2 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.3 In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

1.4 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Alert te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Abonnee en/of Opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.

1.5 Tussentijdse eenzijdige wijzigingen in de Algemene Voorwaarden door Alert zijn te allen tijde toegestaan. Abonnee

en/of Opdrachtgever heeft (hebben) het recht bij tussentijdse wijzigingen in de Algemene Voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen – daaronder begrepen prijsopgaven en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de Abonnee en/of Opdrachtgever.

2.2 De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, zijn voor Alert slechts bindend indien deze schriftelijk door Alert zijn bevestigd. Een aanvaarding van een offerte welke afwijkt van de inhoud van de offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Alert niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de offerte afwijkt.

2.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van tenminste één (kalender)jaar, te rekenen vanaf de dag dat de apparatuur van de Abonnee en/of Opdrachtgever is aangesloten op de telefoon- en/of alarmcentrale van Alert. De overeenkomst wordt na afloop van de contractperiode telkens van rechtswege met 1 (één) jaar verlengd, tenzij de overeenkomst rechtsgeldig wordt opgezegd met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.

2.4 Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de Abonnee en/of Opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van Alert, niet worden geannuleerd tenzij partijen overeenstemming bereiken omtrent de schadeloosstelling die de Abonnee en/of Opdrachtgever aan Alert verschuldigd is bij een door Alert geaccepteerde opzegging van de overeenkomst.

2.5 Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van Alert ontheffen Alert van haar nakomingverplichting, alsmede van de verplichting daaruit eventueel voortvloeiende schade te vergoeden, ook na tot stand komen van de overeenkomst.

2.6 Indien in de offerte meerdere werkzaamheden worden aangeboden en per werkzaamheid een prijs wordt genoemd, dan geldt de offerte slechts als geheel en heeft de Abonnee en/of Opdrachtgever niet het recht om slechts een deel van de aangeboden werkzaamheden te accepteren tegen de daarvoor genoemde prijs.

2.7 Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en Alert niettemin met instemming van de Abonnee en/of Opdrachtgever een aanvang tot uitvoering van de opdracht maakt, zal de inhoud van de offerte als overeenkomst

gelden.

2.8 De overeenkomst is eerst dan geldig, indien deze van de zijde van Alert, door een vertegenwoordigingsbevoegd functionaris is ondertekend.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen in de aanbiedingen, als bedoeld in artikel 2, gelden alleen voor die concrete aanbiedingen en zijn exclusief BTW.

3.2 De eenmalige administratiekosten, rapportagekosten en eventuele telefoonkosten zijn niet bij de abonnementskosten inbegrepen en worden door Alert separaat aan de Abonnee en/of Opdrachtgever gefactureerd.

3.3 Alert brengt voor aanvang van de dienstverlening de kosten voor de gehele contractperiode ineens in rekening. De Abonnee en/of Opdrachtgever is verplicht deze kosten bij vooruitbetaling te voldoen.

3.4 Bij verlenging van de contractperiode ontvangt de Abonnee en/of Opdrachtgever van Alert een factuur met betrekking tot de kosten van de volgende contractperiode die de Abonnee en/of Opdrachtgever eveneens bij vooruitbetaling dient te voldoen.

3.5 Alert heeft het recht haar prijzen jaarlijks te indexeren aan de hand van de consumentenprijs indexcijfers, alle huishoudens op basis van 2000 = 100, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en wel door telkens de tot de datum van aanpassing geldende prijs te vermenigvuldigen met een breukgetal waarvan de teller is het jaarprijs indexcijfer geldende voor het laatst verstreken kalenderjaar en de noemer is het jaarprijs indexcijfer geldende voor het aan dat laatst verstreken kalenderjaar voorafgegane kalenderjaar.

3.6 De prijzen kunnen door Alert worden verhoogd vanaf 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst op grond van gewijzigde externe factoren, waaronder nadrukkelijk worden begrepen wijzigingen in de belastingen, leveranciersprijzen, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen en boetes.

3.7 Alert kan de abonnementskosten aanpassen, indien het aantal daadwerkelijk behandelde telefoon- en/of alarmen storingssignalen significant afwijkt van het aantal telefoon- en/of alarm- en storingssignaleringen in de voorafgaande jaren.

3.8 Alle belastingen en heffingen zijn voor rekening van de Abonnee en/of Opdrachtgever en worden naast de abonnementskosten door Alert in rekening gebracht.

3.9 De prijzen zijn gebaseerd op het aannemen en verwerken van maximaal 20-tal mutaties ter zake actiename per

jaar. Indien dit aantal wordt overschreden kan op basis van de geldende uurtarieven een meerprijs in rekening worden

gebracht.

3.10 Bij herhaalde nodeloze alarmeringen veroorzaakt door de Abonnee en/of Opdrachtgever hanteren wij het gele en rode kaarten systeem (zijnde 3 (drie) alarmeringen per 3 maanden) en is Alert gerechtigd om als sanctie € 4,50 per nodeloze alarmering te berekenen.

Artikel 4: De wijze van uitvoering

4.1 Alert voert de overeenkomst naar beste weten en kunnen uit.

4.2 De Abonnee en/of Opdrachtgever verschaft Alert schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. De Abonnee en/of Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen van deze informatie en voor de juistheid daarvan. Alert gaat uit van de juistheid van de door de Abonnee en/of Opdrachtgever opgegeven informatie totdat Alert van de Abonnee en/of Opdrachtgever een schriftelijke wijziging heeft ontvangen en de ontvangst schriftelijk door Alert is bevestigd. De Abonnee en/of Opdrachtgever vrijwaart Alert voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit de niet-nakoming van deze verplichting.

4.3 Alert is eerst dan verantwoordelijk voor het in behandeling nemen en verwerken van een (alarm)melding op het

moment dat de (alarm)melding foutloos is ontvangen en/of ter verwerking is aangeboden door haar (ontvangst)-

apparatuur

4.4 De abonnee en/of Opdrachtgever is verplicht:

– zich op de hoogte te brengen en/of te houden van toepasselijke wettelijke bepalingen of door de overheid uitgebrachte

maatregelen;

– zich in geval van alarm- en/of storingssignaleringen direct naar het risicoadres begeeft en de mogelijkheid heeft het

alarm uit te schakelen;

– indien alarm- en/of storingssignaleringen worden veroorzaakt door de Abonnee en/of Opdrachtgever, dit onverwijld te

melden aan Alert;

– Alert onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke omstandigheid die de deugdelijke werking van de

alarmapparatuur van de Abonnee en/of Opdrachtgever kan verstoren (onder meer defecten, onderhoudswerkzaamheden,

herstellingen, uitbreidingen, verbouwingen, aan het risicoadres testen, etc.);

– Alert onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke vertraging van de inschakeling van de alarmapparatuur

en de eventuele duur hiervan;

– Aan alle door Alert gehanteerde technische en administratieve voorwaarden te voldoen.

4.5 Alert is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan/of te laten verrichten door niet bij Alert in dienst zijnde derden. Indien de Abonnee en/of Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geschiedt dit uitsluitend met goedkeuring van Alert.

4.6 Indien Alert of door Alert ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden verrichten op een door de Abonnee en/of Opdrachtgever opgegeven locatie, stelt de Abonnee en/of Opdrachtgever de door Alert gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking. De Abonnee en/of Opdrachtgever garandeert tevens een veilige werkomgeving en licht de medewerkers in over de geldende veiligheidsvoorschriften en gebruiken.

4.7 Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen. Alert is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van

een termijn; daartoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Alert een redelijke termijn wordt

gegeven om alsnog na te komen.

Artikel 5: (Alarm)opvolging

5.1 Alert zal voor de werkzaamheden met betrekking tot de meldkamer- en teleserviceactiviteiten elke (alarm)opvolging

verwerken conform het overeengekomen protocol. Daarnaast zal Alert bij de uitvoering van de opdrachten met

betrekking tot meldkameractiviteiten de wettelijke regels met betrekking tot particuliere alarmcentrales naleven.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die zij bij de ten uitvoerlegging van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen en zij verplichten zich de nodige maatregelen te treffen die ertoe zullen leiden dat gelijke geheimhoudingsplicht geldt voor de personen van wie zij zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedienen.

6.2 Alert is gerechtigd gegevens en informatie van de Abonnee en/of Opdrachtgever te verstrekken aan door haar ingeschakelde derden, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is.

6.3 Alert is gerechtigd gegevens en informatie van de Abonnee en/of Opdrachtgever te verstrekken, voor zover zij daartoe op grond van enige wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak gehouden is.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Alert, welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft Alert het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

7.2 Alert is niet gehouden de uitvoering van het werk voort te zetten, c.q. aan te vangen, noch tot vergoeding van enige schade welke voor de Abonnee en/of Opdrachtgever ontstaat door de niet-nakoming indien een en ander het gevolg is van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Alert is sprake indien Alert na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van alle oorzaken of omstandigheden buiten de schuld, wil en/of toedoen van Alert en derhalve buiten de risicosfeer van Alert ontstaan.

7.3 In geval van overmacht heeft Alert eveneens het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de nakoming redelijkerwijs

mogelijk wordt. De meerdere of mindere kosten, uit wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden

verrekend tussen partijen, terwijl de Abonnee en/of Opdrachtgever verplicht is Alert een vergoeding te geven voor reeds

verrichte doch niet van nut gebleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Alert is slechts aansprakelijk voor enige tekortkoming in het geval de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van Alert, dan wel doordat Alert onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate te verwijten valt.

8.2 Alert is in geen geval aansprakelijk indien de Abonnee en/of Opdrachtgever de door Alert en/of de door haar ingeschakelde derden gegeven adviezen en/of instructies niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd.

8.3 De totale door Alert te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door Alert gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

8.4 Voor eventuele meldingen op de particuliere alarmcentrale en/of telefonische boodschappendienst die binnenkomen nà de datum waarop de overeenkomst tussen Alert en haar Abonnee en/of Opdrachtgever is beëindigd, vervalt de plicht van Alert om deze meldingen in behandeling te nemen. Uit hoofde van deze meldingen aanvaardt Alert geen enkele aansprakelijkheid.

8.5 Alert is niet aansprakelijk voor schade indien Abonnee en/of Opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. Abonnee en/of Opdrachtgever vrijwaart Alert voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.

8.6 Alert is niet aansprakelijk voor gevolgschade noch voor bedrijfsschade.

8.7 Elke vordering van de Abonnee en/of Opdrachtgever op Alert verjaart/vervalt na verloop van 1 (één) jaar na het

ontstaan van de vordering. Voor zover derden die Alert voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun

aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle aan Alert gegeven opdrachten de bevoegdheid van Alert

in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Abonnee en/of Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere

eigen aansprakelijkheid van Alert voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten.

Artikel 9: Betaling

9.1 De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien het factuurbedrag op de vervaldatum niet

volledig is betaald zal de Abonnee en/of Opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder

dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.

9.2 Indien binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is de Abonnee en/of

Opdrachtgever aan Alert verplicht tot betaling van een rente gelijk aan de wettelijke rente ex. artikel 6:119/119a BW

plus 2%.

9.3 Indien het factuurbedrag op de datum van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de Abonnee en/of Opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Abonnee en/of Opdrachtgever is alsdan verplicht alle kosten aan Alert te vergoeden die Alert maakt ter incasso van de openstaande bedragen, met name:

a: declaraties van advocaat en procureurs ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiten rechten, ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede al de executiekosten. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,-

b: De kosten van faillissementsaanvraag.

9.4 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens de verschuldigde rente en daarna de hoofdsom.

9.5 Alert zal steeds, zo lang één of meerdere opeisbare facturen niet of niet geheel mochten zijn voldaan, een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid, als waarborg voor de betaling van het verschuldigde mogen verlangen. De Abonnee en/of Opdrachtgever is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen. In dat geval is Alert tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Abonnee en/of Opdrachtgever op te schorten totdat betaling is geschied of zekerheid is gesteld. Dit geldt ook indien Alert redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Abonnee en/of Opdrachtgever te twijfelen.

9.6 Indien er op enig moment beslag gelegd wordt ten laste van de Abonnee en/of Opdrachtgever dan meldt de Abonnee en/of Opdrachtgever dit binnen 24 uur aan Alert.

9.7 Indien de Abonnee en/of Opdrachtgever niet de eindgebruiker van de door Alert geleverde diensten is, heeft Alert het recht om bij een betalingsachterstand van tenminste 3 (drie) maanden de eindgebruiker hierover in te lichten en eventueel rechtstreeks met de eindgebruiker een overeenkomst te sluiten.

9.8 Ieder beroep op verrekening van de Abonnee en/of Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de Abonnee

en/of Opdrachtgever een beroep doet op verrekening met een vordering die door Alert onvoorwaardelijk schriftelijk is

erkend.

9.9 Bezwaren inzake de factuur dienen binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Alert

te worden gemeld. Na het verstrijken van die termijn kunnen bezwaren niet meer in behandeling worden genomen en

heeft Abonnee en/of Opdrachtgever afstand gedaan van zijn (vermeende) rechten.

9.10 De door de Abonnee en/of Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Abonnee en/of Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Alert is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging, zonder dat zij daarvoor aan de Abonnee en/of Opdrachtgever enige vergoeding verschuldigd is. De Abonnee en/of Opdrachtgever is gehouden alle kosten die Alert tot het moment van beëindiging van de overeenkomst heeft gemaakt te voldoen.

10.2 De Abonnee en/of Opdrachtgever kan de overeenkomst uiterlijk 3 (drie) maanden voor het einde van de contractperiode per aangetekende brief opzeggen.

Artikel 11: Ontbinding

11.1 Indien de Abonnee en/of Opdrachtgever enige verplichting jegens Alert niet nakomt, heeft Alert het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

11.2 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde betreffende ontbinding heeft Alert op het tijdstip waarop de Abonnee en/of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest, het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkend.

11.3 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Abonnee en/of Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Alert alsdan gelede schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

12.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op de door Alert vervaardigde documenten, rapporten, tekeningen, brieven, softwaremodellen en dergelijke uitsluitend komen toe aan Alert. Voor zover een dergelijk recht kan worden verkregen door een registratie, is uitsluitend Alert daartoe bevoegd.

12.2 Aan de Abonnee en/of Opdrachtgever verstrekte werken mogen door de Abonnee en/of Opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, nagemaakt, aan derden worden getoond of op een andere wijze worden gebruikt dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Alert. Indien de Abonnee en/of Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, is de Abonnee en/of Opdrachtgever aan Alert een onmiddellijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van € 50.000,- onverminderd het recht van Alert om volledige schadevergoeding van de Abonnee en/of Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle door Alert geleverde zaken blijven eigendom van Alert, totdat de Abonnee en/of Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

13.2 Het is de Abonnee en/of Opdrachtgever verboden op de door Alert geleverde zaken (ongeacht of deze laatste daarvan nog eigenaar is) een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.

13.3 De Abonnee en/of Opdrachtgever is verplicht om aan Alert onverwijld mededeling te doen van eventuele acties van derden met betrekking tot aan Alert toebehorende zaken.

13.4 De Abonnee en/of Opdrachtgever is verplicht om de in zijn bezit zijnde zaken deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffing- en waterschade en Alert op eerste verzoek een afschrift van de betreffende polissen te doen toekomen.

Artikel 14: Personeel

14.1 Het is de Abonnee en/of Opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Alert, verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende 1 (één) jaar nadat de overeenkomst is geëindigd medewerkers die in dienst zijn/waren van Alert in dienst te nemen en/of direct of indirect in te huren. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de Abonnee en/of Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,- onverminderd het recht van Alert om volledige schadevergoeding van de Abonnee en/of Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 15: Geschillen

15.1 Alle geschillen tussen Partijen die mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen ter keuze

van Alert worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijk competentieregels, dan wel door de

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 16: Afwijkende afspraken

16.1 Op al de overeenkomsten van en met Alert zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen in de overeenkomsten.

Artikel 17: Toepasselijk recht

17.1 Op alle door Alert verrichte handelingen, waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.