Regelgeving Brandmeldinstallatie.

Tot op heden is voor de aanleg van brandmeldinstallaties de Regeling brandmeldinstallaties 2002 van kracht. In deze regeling beheert
door het CCV is vastgelegd hoe een brandmeldinstallatie tot stand dient te komen, aan welke eisen de leveranciers van het systeem
dienen te voldoen en aan welke normen op het geleverde systeem van toepassing zijn met betrekking tot aanleg beheer en onderhoud.
Er is op dit moment een nieuwe regeling in de maak maar er is nog geen duidelijkheid of en wanneer deze nieuwe regeling van kracht wordt.


  

1 Opstellen Programma van Eisen (PVE)

Wanneer een brandmeldinstallatie wordt geëist dient er een PVE opgesteld te worden waarin alle eisen van de eisende partij(en) zijn
vastgelegd. Dit is een gestandaardiseerd document dat wij in overleg met u en de eisende partij opstellen en dat voor aanvang van de
installatiewerkzaamheden door alle partijen gecontroleerd en voor akkoord ondertekend dient te worden. Hierdoor ligt vooraf eenduidig
vast waaraan de brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie dient te voldoen en wordt eventueel meerwerk voorkomen. Alleen wanneer
er meer dan één eisende partij is en er een gecertificeerde installatie geëist wordt zal er een erkend PVE-opsteller ingeschakeld moeten
worden wat extra kosten met zich meebrengt.


 

2 Mogelijke Eisende partijen

2.1 Overheid

De gemeente zal bij aanvraag van een nieuwe- of controle van een bestaande bouw- of gebruiksvergunning ook de brandveiligheid van het
pand beoordelen. Meestal wordt dit gedaan door de afdeling preventie van de brandweer welke aan de hand van de geldende bouwverordening
een eis neerlegt. U ontvangt in dat geval een brief van de brandweer of gemeente met hierin een verwijzing naar van kracht zijnde artikelen in
de bouwverordening, het type installatie dat geëist wordt en de termijn waarbinnen de het brandmeldsysteem geïnstalleerd moet zijn.
De overheid eist een brandmeldinstallatie met name in verband metde veiligheid van de aanwezigen. Naarmate de aanwezigen minder
zelfredzaam zijn zal de eis steeds strenger worden (Dat wil zeggen: de toepassing van meer detectie (rookmelders) om een brand sneller te
ontdekken en zo het risico op slachtoffers te verkleinen).

 

2.2 Verzekering

In een pand waar de schade aanzienlijk zal zijn bij het uitbreken van een brand, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van waardevolle goederen,
kan de verzekering een brandmeld-installatie eisen. De doelstelling van de verzekering is hierbij door middel van detectie een brand vroegtijdig
te ontdekken waardoor in een vroeg stadium geblust kan worden en de schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Het plaatsen van een
brandmeldinstallatie kan een voorwaarde zijn om dekking te verkrijgen maar kan ook tot korting op de verzekeringspremie leiden.

 

2.3 Eigenaar/Gebruiker

U kunt ook om eigen redenen besluiten dat u een brandmeldinstallatie wilt. Hierbij is het verstandig gebruik te maken van de bestaande
regelgeving en normen zodat u de zekerheid heeft dat de kwaliteit van de brandmeld- of ontruimingsinstallatie gewaarborgd is. Daarnaast
zullen ook bovenvermelde partijen een dergelijke installatie beter op waarde schatten.


  

3 Installatie van het Brandmeld- of Ontruimingssysteem

3.1 Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de NEN 2535 inclusief aanvullingen. Dit is een Nederlandse norm waarin vastgelegd is welke
componenten gebruikt mogen worden, hoe er geprojecteerd dient te worden en wat de eisen zijn ten aanzien van het installeren. De installatie
dient geprojecteerd te worden door een projecteringsdeskundige werkzaam bij een branddetectiebedrijf. De installatie dient aangelegd te
worden door- of onder verantwoording van een installatiedeskundige waarbij het installatiebedrijf dient te beschikken over de erkenning
installatiebedrijf brandmeldinstallaties of branddetectiebedrijf.

 

3.2 Ontruimingsinstallatie

Een ontruimingsinstallatie is vaak opgenomen in de brandmeldinstallatie (één apparaat) en dient te voldoen aan de NEN 2575 uitgave 2004.
Dit is een Nederlandse norm waarin vastgelegd is welke componenten gebruikt mogen worden, hoe er geprojecteerd dient te worden met
betrekking tot geluidsniveau's en wat de eisen zijn ten aanzien van het installeren. Hierbij dient voor de signaalgevers (sirenes of slowwhoops)
de bekabeling uitgevoerd te zijn in functiebehoud. Dat wil zeggen dat bij een brand nog minimaal 30 minuten het ontruimingssignaal moet
klinken. Functiebehoud geldt overigens voor alle sturingen uit een brandmeld- of ontruimingsinstallatie.

 

3.3 Functiebehoud

Functiebehoud wordt verkregen door gebruik te maken van brandbestendige E30 kabel en deze te installeren volgens de NPR2576 of door
gebruik te maken van lussen in combinatie met isolatoren en brandwerende scheidingen. Omdat functiebehoud bekabeling erg kostbaar is
passen wij bij grotere systemen al snel een brandmeldcentrale toe met adresseerbare lussen. In deze lussen zijn zowel detectoren
(bijv. rookmelders) als Slow Whoops opgenomen waardoor er zeer efficiënt bekabeld kan worden en het traject functiebehoud bekabeling
tot een minimum beperkt blijft.


  

4 Onderhoud van het Brandmeld- of Ontruimingssysteem

Het onderhoud bij een gecertificeerde brandmeldinstallatie dient jaarlijks uitgevoerd te worden volgens de NEN 2654 door een
onderhoudsdeskundige. De onderhoudsdeskundige schrijft een onderhoudsrapportage welke na ondertekening van de
onderhoudsdeskundige wordt opgestuurd naar het NCP. Vervolgens wordt door het NCP afhankelijk van de inspectiefrequentie
bepaald of een steekproef door een inspectiebureau noodzakelijk is. Bij een steekproef worden de onderhoudswerkzaamheden
geïnspecteerd. Na een eventuele inspectie kunnen wij vervolgens een nieuw certificaat op de installatie afgeven dat opnieuw
een jaar geldig is.

 

Hierboven vind u slechts een globale omschrijving van de regelgeving waar u mee te maken krijgt als u een brandmeldinstallatie wilt
aanschaffen. In een persoonlijk gesprek met één van onze accountmanagers kunnen wij u verder informeren over de regelgeving en
mogelijkheden om hieraan te voldoen vooruw specifieke situatie. Wij verwijzen u hiervoor graag naar ons contactformulier.


Contact knop-jpg

Wij bevinden ons in:

- Rotterdam

- Amsterdam

- Breda

- Utrecht

- Den Haag                 

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Brandbeveiliging

Brandmeldinstallatie NEN 2535

Brandmeldinstallatie NEN 2555

Brandmeldinstallatie Industrieel

Kinderdagverblijven

Brandmeldinstallatie revisie  

      

                       

 

            

Inbraakbeveiliging

Inbraakbeveiliging voor bedrijven

Draadloos alarm woonhuis

 

 

 

 

 

 

Camerabeveiliging

Camerasysteem analoog

Camerasysteem HD

Camerasysteem aanbiedingen